ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា​អំពាវ​នាវ​រក​ជំនួយ​បន្ថែម​ពី​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ ក្នុង​ការ​ជួយ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សកម្មភាព​មីន​អាស៊ាន​

474