ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ដាក់​ផលិតផល​២១៨​ប្រភេទ ស្ថិត​ក្នុង​ការ​កំណត់​ស្តង់ដារ​បញ្ជា

342