រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​អាស៊ាន ​រួម​គ្នា​អនុម័ត​ឯកសារ​៣​សម្រាប់​ការពារ​សន្តិសុខ​នៅ​តំបន់​

329