អ៊ីតាលី​បញ្ជាក់​ថា បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​រួចជាស្រេច​ក្នុង​ការ​ស្មុំ​កូន​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា

484