កម្ពុជា​មាន​អ្នក​ជក់​បារី​ប្រមាណ ​១.៧ លាននាក់ អត្រាចំណាយ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​បារី​ មាន​ប្រមាណ​ជាង​២០០​លាន​រៀល​

    280