ក្រសួង​ការងារ បន្ត​ពង្រីក​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​បន្ថែម​ទៀត​ជូន​ដល់​សមាជិក​គ្រួសារ​កម្មករ

622