សាលារាជ​ធានីភ្នំពេញ​កំពុង​ស្វែងរក​ក្រុមហ៊ុន​កែច្នៃ​សំរាម​ធ្វើ​ជា​ថាមពល​អគ្គិសនី

393