ក្រុម U-16 កម្ពុជា ចម្រាញ់​កីឡាករ ២៣រូប ទៅ​ហា​ត់នៅ​ថៃ ត្រៀម​ធ្វើ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជើង​ឯក​អាស៊ាន​

427