កម្មវិធី​ផ្ទះ​ទេវតា៖ ផ្ដល់​ជូន លោកតា ងន លី និងលោក​យាយ អ៊ុំ យាន ស្រុក​លើកដែក ខេត្ត​កណ្ដាល

281