រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែន​ដី ​ស្នើ​ឲ្យ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ស្វីស​ផ្តល់​ជំនួសស​​ម្រាប់​ការ​វាស់វែង​ដីធ្លី​

356