រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សាធារណការ​ទុក​ពេល​៣ខែ ដល់​ម្ចាស់​យានដ្ឋាន​កែច្នៃ​រថយន្ត​ខុសច្បាប់​ឲ្យ​សុំ​សិទ្ធិ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម

339