ក្រុមហ៊ុន​ FUNDE GRPUP ចិន​ចាប់អារម្មណ៍​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា

1114