តុលាការ​សាក​សួរ​លោក ​នី ​ចរិយា ​ពី​បទ​សម​គំនិត​ក្នុង​អំពើ​សូក​ប៉ាន់​សាក្សី​

599