កម្ពុជា និង​វៀតណាម ប្ដេជ្ញា​សហប្រតិបត្តិការ​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​គ្រប់​ប្រភេទ

308