តំណាង UNHCR ជួប​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ពិភាក្សា​រឿង​ជនភៀសខ្លួន​ម៉ុងតាញ៉ា​វៀតណាម​ដែល​កំពុង​ស្នាក់​នៅ​កម្ពុជា

420