រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញ​ឲ្យប្រើប្រាស់​ទំនិញ​ក្នុង​ស្រុក​កាត់​បន្ថយ​លំហូ​​ទំនិញ​បរទេស​

572