ព្រឹទ្ធសភា​សម្រេច​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៩​ខែ​មិថុនា​ដោយ​មាន​របៀបវារៈ​ចំនួន​៤

    333