ក្នុង​នាទី​ទី៦៨​​ការពារ​ជាតិ​​រក​បាន​គ្រាប់​ទី​២ ដោយ​កីឡាករ​លេខ​១១

686