​វត្ថុប្រើ​បា្រស់​ក្នុង​សម័យ​ដើម​ទាំងអស់​ក្រោយ​ពី​ការ​ធ្វើ​កំណាយ នឹងត្រូវ​យកទៅ​ដាក់​តាំង​ក្នុង​សារមនី្ទរជាតិ​កម្ពុជា​

    4499