កម្ពុជា-ឡាវ បង្កើត​ការិយាល័យ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​រួមគ្នា បន្ទាប់​ពី​មាន​បញ្ហា​តិចតួច​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ផ្លូវ​តាម​បណ្ដោយ​ព្រំដែន​ទាំងពីរ

300