កម្មវិធីពីកម្ពុជា (About Cambodia)| ការផ្គត់​ផ្គង់​​សាច់​គោ​អូស្ត្រាលី​ស្រស់​​នៅ​​កម្ពុជា

2526

-កម្មវិធីពីកម្ពុជា (About Cambodia)| Part 1

-កម្មវិធីពីកម្ពុជា (About Cambodia)| Part 2