តុលាការ​មជ្ឈត្តិ​អចិន្ត្រៃយ៍ សម្រេច​រឿង​ក្ដី​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង

1430

https://youtu.be/FGtJMk9LrZQ