តុលាការ​ចេញ​ដីការ​មិន​ឲ្យ​លោក​ កឹម សុខា ចេញ​ក្រៅ​ប្រទេស​

648