ប្រមុខ​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​ស្នើ​ដល់​ភាគី​ចិន​ជួយ​ជំរុញភ្ញៀវទេសចរ និង​អ្នកវិនយោគ​មក​កម្ពុជា​បន្ថែម​ទៀត​

379