ជំងឺ​រលាក​ផ្លូវ​ដង្ហើម​និង​ជំងឺ​រាក​កំពុង​តែ​វាយលុក​មាន​លើ​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា

711