អតីត​កងទ័ព​ជាន់​ខ្ពស់​ជប៉ុន ថា​នឹង​រក​ជំនួយ​បន្ថែម​សម្រាប់​សកម្មភាព​ដោះ​មីន​នៅ​កម្ពុជា

355