ឆ្នាំនេះ​ក្រសួង​អប់រំ​គ្រោង​នឹង​ចំណាយ​ថវិកា​៤លានដុល្លា​ សម្រាប់​ដំណើរ​ការ​ ការ​ប្រលង​បាក់ឌុប

414