ក្រសួងការបរទេស​ខ្មែរ​បញ្ជាក់​ថា មិន​ទាន់​ទទួល​សំណើ​ពី​ទួរគី​ឲ្យបិទ​សាលា​អន្តរជាតិ​ហ្សាម៉ាន់

884