ការដាំ​កាហ្វេ​បានធ្លាក់ចុះ​៥០ភាគរយ​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ

2488