ចំនួន​រថយន្ត​នាំចូល​មកកាន់​កម្ពុជា​កើន​ឡើង​ជាង១០ភាគរយ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ

2532