រដ្ឋមន្ត្រី​មហា​អនុ​តំបន់​មេគង្គ ស្វែងរក​មធ្យោបាយ​ដើម្បី​ជំរុញ​លើកកម្ពស់​កំណើន​នៅ​តាម​របៀង​សេដ្ឋកិច្ច

2836