ទីប្រឹក្សាធនាគារ​ពិភពលោក​ថា​ ​ការ​អនុវត្តកម្មវិធី​កំណែ​ទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៅ​កម្ពុជា

555