សហ​ភាព​សហ​ព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ទទួល​អំណោយ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ពី​ក្រុមហ៊ុន South East Asia Telecom

414