ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ឱកាស​ដែល​យើង​មានអ្វីៗ​សព្វថ្ងៃ​នេះ គឺ​បាន​មកពី​សុខសន្តិភាព​ដែល​កងទ័ព​បាន​លះបង់​ជាច្រើន

552