ប្រមុខ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​​បន្ត​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋ​ លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ ​សិស្សានុសិស្ស​ក្នុង​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ឧត្ដរមានជ័យ

465