កម្ពុជា​ស្នើ​អាស៊ាន​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្ដុះបណ្ដាល​មន្ត្រី​ជំនាញ​អន្តោប្រវេសន៍​អាស៊ាន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

511