ស្តាប់ចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្តំ ក្នុងកម្មវិធី រាត្រីពណ៍ស្វាយ

1018