រដ្ឋាភិបាល​កាណាដា​ត្រៀម​ថវិកា​ជាង​ពីរ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​ដែល​រង​​ការ​​ប៉ះពាល់​​ដោយ​ការប្រែប្រួល​​អាកាស​​ធាតុ

403