ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ស្ថានទូត​ថ្មី​សឹង្ហបូរី​ សន្យាថា​នឹង​បង្កើន​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​ជូន​កម្លាំង​នគរបាល​កម្ពុជា

519