មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ថា ឆ្នាំ២០១៧​កម្ពុជា​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ជាប់គាំង​ការផ្ទេរ​មុខងារ​ពីថ្នាក់​ជាតិ​ទៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ

313