គ្រួសារ​កងទ័ព​ជើងទឹក​​ជិត​ ៤០​គ្រួសារ​ ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាធរ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​ដី​ទំនាស់​

317