អាស៊ី​អឺរ៉ុប​បាន​បំបែក​ពង់​មាន់​ក្នុង​នាទី​ទី៣០​ ដោយ​កីឡាករ​លេខ២៦ (អាស៊ី​អឺរ៉ុប ១ – ០ ​ការពារ​ជាតិ )

231