ពិត​ជាកំពូល​ថ្វី​ជើង​មែន​ៗ​​ក្នុង​នាទី​ទី​៧០ (អាស៊ី​អឺរ៉ុប ១ – ៣ ​ការពារ​ជាតិ )

259