អ្នកចាំទី​ផ្លាត់​ស្នៀត​ធ្វើ​ឲ្យ​ Myanmar រកបាន​៣គ្រាប់​ដោយ​កីឡាករ​លេខ៩​ ក្នុង​នាទី​ទី​៦៩ (Myanmar ៣ – ២ Indonesia)

326