នាទី៦៣​​អូស្ត្រាលី​រក​បាន​គ្រាប់​ដំបូង​ដោយ​កីឡាករ​លេខ​១៣ (Australia ១ – ០ Cambodia)

296