ចុចទស្សនា និងស្តាប់ចម្រៀងយ៉ាងពិរោះ ក្នុងកម្មវិធី រាត្រីពណ៍ស្វាយ

2891