ក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់​បង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ​ម៉ូដែល​ iPhone 7 និង​iPhone 7 Plus នៅទីក្រុង​ California

1521