លោកស្រី​ គ្លីនតុន​ នាំមុខ​លោក​ ត្រាំ​​តែ​២ពិន្ទុ​ប៉ុណ្ណោះ

596