ដ្ឋ​សភា​ប៊ូតាន​សុំ​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​ពី​សភា​កម្ពុជា​ លើ​បទ​ពិសោធន៍​ដឹក​នាំ​ល្អ​

515