ថ្នាក់​ដឹក​​នាំ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​មួយ​ចំនួន​​​ធានា​ពង្រឹង​ការ​គោរព​ច្បាប់​ ​ផ្ដល់​ភាព​កក់ក្ដៅ​ និង​ទំនុក​ចិត្ត​ខ្ពស់​ដល់​អតិថិជន

4227